Obchodní podmínky společnosti B - CATERING s.r.o.

Riegrova 51, České Budějovice, 370 01
IČ: 04543271 / DIČ: CZ04543271
zapsaná v obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 24258

I. Základní ustanovení

 1. Obchodní podmínky (dále jen „OP“) společnosti B - CATERING s.r.o. se sídlem Riegrova 51, České Budějovice, PSČ: 370 01, IČ: 04543271, DIČ: CZ 04543271, zapsané v obchodním rejstříku vedeném obchodním rejstříku, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 24258 (dále jen „prodávající“) upravují smluvní podmínky, které platí při využívání internetové aplikace prodávajícího dostupné na internetové stránce www.kralovstvichlebicku.cz (dále jen „internetový obchod“). OP blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění platných předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím.

 2. Kupujícím může být fyzická osoba – spotřebitel, fyzická osoba – podnikatel nebo právnická osoba.

 3. Spotřebitelem je každý člověk, který smlouvu uzavírá nebo s prodávajícím jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována rovněž každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. V případě, že kupující (fyzická osoba) uvede v objednávce své identifikační číslo, jsou pro něj závazná pravidla OP týkající se podnikatelů

 4. Minimální cena zboží objednaného prostřednictvím internetového obchodu je 350,- Kč.

 5. Elektronické objednávky zboží (dále jen „objednávky“) lze prostřednictvím internetového obchodu zasílat kdykoliv prostřednictvím objednávkového formuláře. Pro objednání zboží je třeba jej umístit do „košíku“ a v něm přejít na potvrzení objednávky. V potvrzení objednávky budou zobrazeny všechny položky, které kupující objednává, včetně jejich cen a počtu jednotlivého druhu zboží. Kupující je povinen v objednávce zvolit datum požadovaného převzetí či dodání zboží přičemž vždy je možno objednat pouze takové druhy zboží, které je možno vyrobit a dodat v požadovaném termínu. Konkrétní minimální doby nutné pro vyřízení objednávek jednotlivých druhů zboží jsou uvedeny na stránce www.kralovstvichlebicku.cz.

 6. Po odeslání objednávky obdrží kupující automatickou odpověď prostřednictvím elektronické pošty, která obsahuje informaci o úspěšném doručení objednávky a jejím přijetí ke zpracování.

 7. Objednávka kupujícího odeslaná prodávajícímu prostřednictvím objednávkového formuláře je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky ze strany prodávajícího, kterou prodávající zašle elektronickou poštou na adresu elektronické pošty (e-mailu) kupujícího. Objednávka kupujícího a závazné potvrzení objednávky ze strany prodávajícího se považují za doručené, pokud se s nimi strany, jimž byly určeny, mohly seznámit. Doručením akceptace objednávky kupujícího je kupní smlouva uzavřena. V případě, že prodávající nemůže objednávku přijmout, zašle kupujícímu oznámení o odmítnutí objednávky.

 8. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“.

 9. V případě nemožnosti splnit zcela požadavky kupujícího uvedené v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na úpravu původní objednávky. Kupní smlouva je v tomto případě uzavřena následným potvrzením této nové objednávky zaslané kupujícím ze strany prodávajícího.

 10. Případné změny v již akceptované objednávce mohou být účinné pouze v případě, kdy dojde k jejich následné písemné akceptaci ze strany prodávajícího, tj. ke změně kupní smlouvy.

 11. Zboží uvedené na stránkách www.kralovstvichlebicku.cz je katalogem zboží, u něhož prodávající nezaručuje nepřetržitou dostupnost každého jednotlivého druhu zboží. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené na www.kralovstvichlebicku.cz a vystavení tohoto zboží není nabídkou ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a toto ustanovení se proto nepoužije.

 12. Fotografie uvedené na stránkách internetového obchodu jsou duševním vlastnictvím společnosti LAPROD A.K. s.r.o. a je zakázáno jejich kopírování či šíření. Vzhledem k možnosti variability produktů a surovin však mají ilustrativní charakter.

 13. Informace o zboží a cenách uváděných prodávajícím na www.kralovstvichlebicku.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou uváděny včetně všech daní (zejména DPH) a poplatků.

 14. Kupující je povinen si objednané zboží převzít na provozovně prodávajícího na adrese Na Sadech 30, 370 01 České Budějovice a to v provozní době či době zadané při objednávce a to v případě volby osobního vyzvednutí. Při volbě dodání objednávky prodávajícím se proces dodání řídí zvoleným datumem a časovým oknem v objednávce. Prodávající si v tomto případě vyhrazuje právo na změnu či úpravu v dodání objednávky, přičemž bude vždy kupujícího předem o tomto informovat.

 15. Cenu zboží zaplatí kupující jedním z následujících způsobů:

  • bezhotovostně platební kartou při převzetí zboží kupujícím na provozovně prodávajícího.
  • hotově při převzetí zboží kupujícím na provozovně prodávajícího.
  • akceptovanými stravenkami při převzetí zboží kupujícím na provozovně prodávajícího.
  • on-line platbou Go-Pay před dodáním objedávky prodávajícím ke kupujícímu.
 16. Daňový doklad bude kupujícímu předán při převzetí zboží.

 17. V případě velkého rozsahu objednaného zboží lze individuálně dohodnout možnost dopravy kupujícímu prodávajícím a odlišný způsob úhrady ceny zboží, než je uveden v OP.

 18. Kupující je oprávněn si zřídit uživatelský účet. Zřízení uživatelského účtu po vyplnění požadovaných údajů probíhá automaticky.

 19. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přístupovými údaji, jimž jsou e-mail kupujícího a k němu přiřazené kupujícím určené heslo.

 20. Kupující není oprávněn umožnit využití svého uživatelského účtu třetí osobě.

 21. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zrušit, pokud jsou nesprávně uvedeny osobní údaje kupujícího nebo dojde k porušení obchodních podmínek kupujícím.

II. Převzetí zboží

 1. Kupující je povinen převzít a zaplatit zboží v termínu uvedeném v kupní smlouvě.

 2. Kupujícímu je povinen při převzetí zboží překontrolovat množství a vlastnosti přebíraného zboží.

 3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho převzetím.

 4. Nedojde-li k převzetí zboží, přechází na kupujícího nebezpečí škody okamžikem, kdy mu s ním prodávající umožní nakládat.

 5. Zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do úplného zaplacení celkové kupní ceny a všech výdajů prodávajícího kupujícím.

 6. Kupující je povinen zboží skladovat při teplotě do 5° C. Trvanlivost zboží je omezena při správném skladování na dobu od 24 h až do data minimální spotřeby, pokud to charakter výrobku uvádí od převzetí zboží.

III. Způsob dodání

 1. Prodávající splní povinnost odevzdat zboží kupujícímu, umožní-li mu nakládat se zbožím v dohodnutém místě plnění a v dohodnuté době plnění.

 2. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnutém místě plnění a v dohodnuté době, ačkoli mu to prodávající umožnil, je povinen prodávajícímu zaplatit 100% ceny objednaného zboží.

 3. Při dodání zboží bude kupujícímu předán daňový doklad.

 4. Změna fakturačních a dodacích údajů na faktuře není po akceptaci objednávky bez písemného souhlasu prodávajícího možná.

IV. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy před dodáním zboží

 1. Kupující může odstoupit od smlouvy v dostatečném předstihu před datem, kdy mělo být zboží dodáno, minimálně však 1 den před datem převzetí zboží uvedeným v objednávce.

 2. Odstoupení od smlouvy je kupující povinen sdělit prodávajícímu e-mailem na adresu obchod@kralovstvichlebicku.cz.

 3. Prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu přijetí odstoupení od smlouvy na elektronickou adresu kupujícího.

 4. Kupující bere na vědomí, že jiným způsobem než je uvedeno v tomto článku OP od kupní smlouvy před dodáním zboží odstoupit nelze, neboť se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze.

V. Práva a povinnosti z vadného plnění

 1. Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, neodpovídá jeho množství nebo jeho jakost neodpovídá jiným zákonným nebo smluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 3. S ohledem na charakter zboží nebude reklamaci vyhověno, pokud kupující nevytkl zjevné vady zboží (např. množstevní vady) při jeho převzetí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zboží podléhající rychlé zkáze, je třeba jakoukoli reklamaci učinit nejpozději do 12 hodin od převzetí zboží.

 4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  a) má zboží vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
  c) je zboží v odpovídajícím množství nebo hmotnosti

VII. Vyřízení reklamace

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího písemně na adrese obchod@kralovstvichlebicku.cz bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží, přičemž je povinen uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

 2. Kupující je povinen reklamované zboží vhodným způsobem uschovat nebo s ním jiným způsobem vhodně naložit tak, aby vada mohla být přezkoumána. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, reklamovanou vadu, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace způsob informování kupujícího o vyřízení reklamace. Prodávající zároveň informuje kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

 3. Pověřený pracovník prodávajícího rozhodne o reklamaci bez zbytečného odkladu.

 4. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího není možná.

 5. Opomněl-li kupující při vytknutí vady uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje, prodávající jej informuje o nutnosti provedení volby. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 6. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi).

 7. Plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo jiným nevhodným jednáním kupujícího.

 8. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, na jejímž základě již byla prodávajícím poskytnuta sleva z kupní ceny.

 9. V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu vystaven opravný daňový doklad.

 10. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ustanoveními §1914 až §1925, §2099 až §2114 a §2161 až §2174 občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (je-li kupující spotřebitelem).

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Osobní údaje kupujícího jsou prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) za účelem plnění předmětu smlouvy (včetně reklamačního řízení) a marketingových akcí prodávajícího.

 2. Informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné v samostatném dokumentu na stránce ochrana osobních údajů.

IX. Řešení sporů

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

 2. Kupující - spotřebitel, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu (ADR) provádět, je Česká obchodní inspekce. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující - spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: http://adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Ostatní

 1. V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci nenese prodávající odpovědnost za jakoukoliv újmu kupujícího.

 2. Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem, zákonem o ochraně spotřebitele (je-li kupující spotřebitelem) a dalšími právními předpisy.

 3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění.

 4. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto OP, přičemž změna OP nemá vliv na smlouvy uzavřené podle dosavadního znění OP.

 5. V kupní smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od OP. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.

 6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku.

 7. Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 8. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči prodávajícímu na třetí osobu.

 9. Kupní smlouva nebude u prodávajícího ukládána a spotřebitel k ní tedy nebude mít přístup.

 10. Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito OP, jejich obsah je mu znám a souhlasí a s nimi.

 11. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 5. 2021.

Království chlebíčků

Naše lahůdky pro Vás vždy připravíme do uzavíratelné papírové krabíčky.

Jejich bezpečná přeprava je tak maličkostí a chlebíčky doručíme ve skvělé kondici.

Království chlebíčků České Budějovice a Veselí nad Lužnicí

Naše lahůdky si můžete vyzvednout v některé z našich provozoven nebo využít našeho vlastního rozvozu

Království chlebíčků
Na Sadech 1850/30

České Budějovice pondělí - pátek 07:00 - 18:00

Lidická tř. 107/32

České Budějovice pondělí - pátek 06:30 - 18:30

Husova tř. 498/70

České Budějovice pondělí - pátek 07:00 - 14:00

Nádražní 153

Veselí nad Lužnicí pondělí - pátek 06:30 - 18:30

#chlebicky #jednohubky #bagety #salaty #oslavy #rauty #lahudky